8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.Registrovaní účastníci

Adam Broniš Univerzita Komenského Identifikácia izoméru 217Th v reakcii 40Ar+181Ta->221Pa*
Terézia Eckertová Univerzita Komenského Mapovanie radónu vo vodách pohorí západného Slovenska
Daniel Gromada ČVUT Classification of realizations of low-dimensional Lie algebras
Alena Harlenderová České vysoké učení technické v Praze Elliptic flow of J/psi meson in U+U collisions at STAR experiment
Andrej Hovan Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zobrazovanie modelových organizmov s vysokým rozlíšením
Tomáš Hudec Univerzita Komenského Low Friction Thin Films Prepared by Means of Highly Ionized Deposition Technologies
Lucia Anna Husová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Uhlové korelácie s podivnými časticami
Marián Janík Univerzita Komenského v Bratislave Structural analysis of tantalum-alloyed Ti-Al-N hard coatings
Peter Kerényi Univerzita Komenského v Bratislave The reactor antineutrino signal map of Slovakia
Tünde Kiss Univerzita Komenského v Bratislave Predstavy žiakov základných škôl vo vyučovaní fyziky
Daniel Král Karlova Univerzita v Praze Optické a magnetooptické vlastnosti Heuslerových slitin
Jakub Kvapil České vysoké učení technické v Praze Nabité půvabné mezony v Au+Au srážkách
Jaroslav Merc Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Súčasná aktivita symbiotickej dvojhviezdy AG Draconis
Patrícia Multáňová Univerzita Komenského Disociatívny elektrónový záchyt a elektrónová ionizácia biomolekúl
Ľuboš Nagy Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Využitie magnetických nanočastíc pre cielený transport liečiva
Natália Ružičková Univerzita Komenského v Bratislava Protein-lipid monolayers as a tool for detection of trypsin activity
Zuzana Szalonová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LED dióda vo vyučovaní fyziky
Oliver Váhovský Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach MAGNETOOPTICKÉ ŠTÚDIUM TVARU DOMÉNOVEJ STENY V AMORFNOM SKLOM POTIAHNUTOM MIKRODRÔTE
Jarier Wannous Univerzita Komenského v Bratislave Od pojmu hybnosť k pojmu sila vo vyučovaní fyziky na gymnáziu
Jarier Wannous Univerzita Komenského v Bratislave Od pojmu hybnosť k pojmu sila vo vyučovaní fyziky na gymnáziu
Ondřej Žáček Univerzita Karlova v Praze Klimatologie oblačnosti České republice a okolí se zaměřením na nízkou oblačnost