8. Česko-Slovenská Študentská Vedecká Konferencia vo Fyzike
18.-19. mája 2017, FMFI UK v Bratislave.


Pokyny pre autorov


Súťažiaci budú na celoštátnom kole ŠVK obhajovať prácu v pôvodnom rozsahu tak, ako tomu bolo na fakultnom kole. Pri registrácii dňa 18. mája 2017 odovzdajú 2 kusy prezentovanej práce v písomnej podobe.