Pozvánka21. konferencia českých a slovenských fyzikov
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Česká fyzikální společnost
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
pod záštitou dekana prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.

Vás pozývajú na pokračovanie tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov, ktoré po predchádzajúcom stretnutí v Prahe sa bude konať v Bratislave. Stretneme sa tu, aby sme deklarovali a utužovali vzájomné vzťahy v rámci zjednotenej Európy.

Konferencia si kladie za cieľ predstaviť dosiahnutý pokrok a najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky a výuky fyziky v našich krajinách a inde vo svete.

Dôležité je aj hľadanie odpovedí na otázky o postavení fyziky v modernej spoločnosti, vo výuke a perspektívach jej ďalšieho rozvoja. Ťažiskom konferencie budú plenárne prednášky a krátke prednášky, ktoré odznejú na zasadaniach v sekciách.

Sekcie budú v rámci možností odrážať štruktúru odborných skupín SFS a ČFS a bude v nich priestor na prezentovanie pôvodných výsledkov v kratších referátoch alebo na výveskách.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku s prideleným ISBN.


Organizačný výbor konferencie

Kontakt

kcsf21@neon.dpp.fmph.uniba.sk

Termíny

31.7.2023 - registrácia
31.7.2023 - zaslanie abstraktov na adresu reiffers@saske.sk
15.8.2023 - platba poplatku
31.8.2023 - zaslanie príspevkov

Posterové prezentácie

- pdf zoznam posterov
- odporúčaný rozmer A1 portrét
- max. rozmer tabúľ 65cm x 119cm

Plagát konferencie

Zborník konferencie

Recenzovaný, anglický jazyk
- príspevok vo formáte Word, RTF
- príspevok vo formáte TEX